Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen
Yleiskaavojen laadinnasta vastaa kunta. Haapajärven kaupungin aluetta koskevan yleiskaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Yleiskaavan sisältövaatimukset on määritelty maankäyttö- ja rakennuslaissa. Niihin kuuluvat muun muassa yhdyskuntarakenteen toimivuuteen, palvelujen saatavuuteen ja tasapainoiseen elinympäristöön liittyvät näkökulmat. Lisäksi kaavoituksessa huomioidaan luonnon, ympäristön, maiseman ja rakennetun ympäristön vaaliminen.

Toimi näin

Kaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa osallisten kanssa. Osallisia ovat maanomistajat ja kaikki, joiden oloihin tai etuihin kaavoitus vaikuttaa. Jokainen voi siis vaikuttaa omaa elinympäristöään koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään kaavoituksesta tiedottamisesta, osallistumisesta sekä viranomaisten yhteistyöstä.

Voit vaikuttaa yleiskaavoitukseen lausumalla mielipiteesi osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta tai jättämällä muistutuksen kaavaehdotuksesta niiden nähtävilläoloaikana. Lisätietoja saat kaupungintalolta, kaavoitus- ja mittauspalveluilta. Jos haluat vaikuttaa yleiskaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin yleiskaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua yleiskaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Yleiskaava kertoo, miten kunta suunnittelee alueidensa käyttöä ja jakamista asumisen, työelämän, liikenteen, virkistyksen ja muiden toimintojen kesken. Yleiskaavasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Kunta voi laatia yleiskaavan joko yksin tai yhdessä naapurikuntiensa (yhteinen yleiskaava) kanssa.

Toimipiste

Kirkkokatu 2
85800 HAAPAJÄRVI

Puhelinnumerot
+358 444456147

Puhelinnumerot
Maanmittausteknikko +358 444456143