Kehittämishankkeet

Retkeilevä Haapajärvi kehittämis- ja investointihanke

 

Hankeaika 1.4.2020-31.12.2021

Toteuttamisaika: 1.6.2020-31.12.2021

Hanketta hallinnoi Haapajärven kaupunki kylien puolesta, hankkeessa on mukana seitsemän kyläyhdistystä Haapajärveltä (Autioranta-Oksava, Koposperä, Kumiseva, Kuona-Välioja, Kuusaa-Jokela, Siiponkoski/Haaga-Tiitto. 

Kehittämishankkeella tehdään reiteistä tiedotusmateriaali (painetuttu kartta, kaupungin kotisivulle reittiselostukset ja kartat, retkikartta.fi sivuille kaikista reiteistä kartat, tehdään reitille tasoluokitus, ja kehittämishankkeeseen sisältyy henkilöstökulut ja hallintokulut. 

Investointihankkeella rakennetaan reitit ja muita luontokohteita. 

Hankkeen tarve ja tausta

Retkeilevä Haapajärvi hanketta edeltäneellä esiselvityshankkeella on tehty laaja selvitys Haapajärven alueen ulkoilu- ja luontokohteista. Hankkeella on selvitetty jo olemassa olevat kohteet ja suunniteltu uusia kohteita sekä tehty suunnitelmat ulkoilureittien/kohteiden kehittämisestä ja rakentamisesta. Haapajärvellä on vuosien ajan keskusteltu kyläyhdistys- ja matkailualan toimijoiden kesken siitä, että kylillä ja keskustan läheisyydessä on jo rakennettuja ulkoilu- ja luontoliikuntakohteita, joita on vaikea löytää. Reiteistä ja muista kohteista ei ole olemassa selkeitä karttoja, eikä Internetistä löydä tietoja eli paikalle löytää vain, jos tuntee jonkun, joka asiasta tietää. 

Myöskään kohteiden käyttömahdollisuuksista ei tiedetä, onko esim. laavut, tulentekopaikat yleisessä vapaassa käytössä. Kylillä on paljon potentiaalisia luonto- ja historiallisia kohteita, jotka kehittämis- ja rakennustoimilla tuovat lisää harrastus-, liikunta-, ja virkistysmahdollisuuksia alueen asukkaille ja matkailuelinkeinon harjoittajille oheispalveluina. Lisäksi eritysryhmiltä on tullut toive, että Haapajärvelle saataisiin esteettömiä luontokohteita ja eritysryhmät voisivat käyttää niitä liikunta- ja virkistystoiminnassaan. 

Aloite ulkoilu- ja luontokohteiden kehittämisestä on tullut kyläyhdistyksiltä, ja on toivottu, että Haapajärven kaupunki hallinnoisi hanketta kyläyhdistysten puolesta, koska hankkeessa on mukana useita kyliä ja muuten hankkeen eteenpäin vieminen ei onnistu. Kylien yhteishanke nähtiin tarpeellisena, koska kootaan useamman kylän asioita yhteen, ja yhdenkään kylän henkilöstö- ja taloudelliset resurssit eivät riitä tekemään yhtä kokonaisuutta, vain tarvitaan ylimääräisiä henkilöstö ja taloudellisia resursseja tekemään ulkoilureittien ja luontokohteiden  kehittäminen ja rakentaminen. Kylien yhteisellä hankkeella on huomattavat synergia edut, verraten siihen, että jokainen kylä tekisi oman hankkeen. Yhteisen hankkeen etuina voidaan nähdä, että saadaan tiivistettyä yhteistyötä kylien kesken, voidaan käyttää asiantuntijoita, sekä ottaa toimivia malleja toisista kylistä ja kehittää ja rakentaa koko kunnan sisälle laadultaan yhtenäinen ulkoilureitti ja luontokohde verkosto huomioiden jokaisen kylän erityspiirteet.  Lisäksi yhteisellä hankkeella on suuret edut tarvike hankinnoissa, henkilöstön palkkaamisessa, kartastojen tekemisessä, yleensäkin koko Haapajärven alueen kylien kehittämissä ja yhteistyön lisäämisessä. 

Hankkeen tavoitteet

Hankkeella rakennetaan ja kunnostetaan ulkoilureittejä/luontokohteita Haapajärven alueen kuudelle kylälle sekä kehittämishankkeella tehdään kartastot ja tiedotus- ja markkinointimateriaalit ja tasoluokitukset Haapajärven alueen ulkoilureiteistä  ja luontokohteista. Haapajärven alueelle rakennetaan, ja kunnostetaan patikka/hiihtoreittejä, maastopyörä ja melontareitti. Rakentamiseen kuuluu reittien merkitseminen maastoon, info- ja havaintotaulujen laitto, reittien viitoittaminen, siltojen ja ojan ylitysten tekeminen, reitin raivaaminen, pitkospuiden tekeminen tai reittipohjan täyttäminen kuorikatteella tai soralla, laavujen, ulkohuussien, jätehuollon järjestäminen ja tulipaikkojen tekeminen. Esteettömällä reitillä puusiltojen tekeminen, ison kodan tekeminen, maaston tasaaminen ja täyttäminen niin, että siellä pääsee pyörätuolilla. 

Hankkeen toimenpiteet

Kehittämishanke

Yleistoimenpiteet

- Tehdään opintomatka, missä tutustutaan reittirakenteisiin ja miten reittien kunnossapito on organisoitu.
- Kaikille reiteille tehdään tasoluokitus
- Haapajärven alueelta tehdään retkeilykartta, mihin tulee kaikki alueen reitit ja muut luontopalvelut
- Haapajärven alueen reitit ja luontokohteet sekä niitä palvelevat palvelut merkitään retkeilykartta.fi karttapalveluun
- Haapajärven kaupungin kotisivuille tulee ulkoilureiteistä reittiselosteet informaatiotietoineen ja karttoineen
- Järjestetään jokaisella hankkeessa mukana olevalla kylällä reitit tutuksi tapahtuma

Investointihanke

Yleistoimenpiteet

Rakennetaan Retkeilevä Haapajärvi esiselvityshankkeella suunnitellut ulkoilureitit. Reittirakentamiseen kuuluu reittien merkintä maastoon, tehdään infotaulut jokaisesta reitistä reitin lähtöpisteeseen, viitoitetaan reitit maastossa, sekä tehdään reiteille tarvittavat sillat, ojien ylitykset, pitkospuut, reitin raivaus, tulipaikat, kodat/laavut ja lintutorni esiselvityshankkeella tehdyn suunnitelman mukaisesti ja  esteettömien reittien rakenteet suunnitellusti. 

 

Yksilöity erittely kylä/kohdekohtaisesti 

Autioranta-Oksavan kylät

Autioranta-Oksavalle  tulee useampi reitti, Autiorannan kuntopolku 1 km,  on entinen reitti, jota kunnostetaan tällä hankkeella, tehdään viitoitusta ja laitetaan siltarummut kosteille paikoille, sekä rakennetaan laavu ja tulipaikka.   Iso Kuuhingon 2 km,  reitti on uusi reitti, siellä ei ole valmista polkupohjaa, vaikka Iso Kuuhinko on ollut suosittu näköalapaikka, Ison Kuuhingon lähelle on rakennettu Metsästysseuran maja, joten reitti tulisi palvelemaan majan käyttäjiä. Reitille tehdään raivausta, ojanylityssiltoja, ja viitoitus ja merkitseminen.  Hanhilammin reitillä on valmis polku, mutta siellä on välillä kosteikko alue, joka on tarkoitus täyttää kuorikatteella, reitin alku/loppupäässä on valmis iso kota. Oksavan kuntopolku 1 km,  on vanha reitti, reitille pitää tehdä turvallisuutta lisääviä toimenpiteitä. Reitti on osittain kivikkoinen, joten sille tuodaan kuorikatetta, reitillä hiihtoladun lasku tulee suoraan maantielle, koska reitistä osa kulkee tien toisella puolella, joten reitin kiertosuunta vaihdetaan viitoituksella ja varoitustauluilla turvallisemmaksi. Autioranta-Oksavalle tulee myös melontareitti, reittiä ei merkata maastoon, se tulee ainoastaan karttaan ja lähtöpaikalle tulee infotaulut. Jokaiselle reitille tulee infotaulu, jossa on reittikartta ja lyhyt reittiselostus, tasoluokitus ja ohjeita luonnossa liikkumisesta. 

Koposperän kylä

Koposperälle tulee kävelyreitti Settijärven ympärille n. 9 km,   Reitti tehdään patotielle, jossa on  valmis polku/tiepohja,Reittiä on Settijärven ympärillä käyttäneet kyläläiset kävelyreittinä, mutta reittiä ei ole mitenkään merkitty, ja  Maastopyöräreittejä tulee kaksi toinen Jokelan kylään päin Koposperän kylätalolta, 12,1 km ja toinen reitti on Kurkinevalle päin 23,1 km, ja myös Koposperä on mukana kylien yhteisessä kylätalolta kylätalolle reitissä 39 km, (Kumiseva, Välioja, Koposperä, Kuusaa). Maastopyöräreitit on uusia, ne tehdään ja merkitään pelto- ja metsäautoteille, joten siellä on vain tarve kysyä reitille lupa maanomistajilta ja tehdä viitoitukset.  Kylätalolle ja Settijärven kyläyhdistyksen uimarannalle tulee infotaulut kaikista reiteistä, viitoitukset reitille, ojien ja kanavan ylityssillat, jonkun verran tehdään raivausta ja maaston tasausta etenkin kanava reitillä. Oulun tien varteen halutaan tienvarsiopasteet ja Koposperän tien varteen tienvarsiopaste uimarannalle, sitä on jo vaatinut palo- ja pelastuslaitos. Koposperälle tulee kaksi infotaulua, johon tulee kartta reiteistä, sekä lyhyt reittiselostus ja ohjeita luonnossa liikkumisesta. 

Kumisevan kylä

Kumisevassa kunnostetaan reitti Pitkäkankaalle, Tynnyrikosken luontopolku 3,1 km reitti lähtee Tynnyrikoskelta ja on ympyräreitti ja toinen reitti Aurinkoladulle, 2,05-4,15 km, joka on kävely/maastopyöräily ja hiihtoreitti. Reitille tehdään infotaulu, viitoitus, tehdään ojien ja joen ylitys sillat, tehdään parkkipaikat ja reitille vievän tien kunnostus, raivataan reittiä, laitetaan havaintotauluja reitin varteen historiallisista ja luontokohteista, reitti kulkee luonnonsuojelu alueella, suunnittelussa huomioidaan Metsähallituksen ohjeistus alueen rakentamisessa. 
Tynnyrikosken luontopolku on entinen polkureitti, jota ei ole pidetty kunnossa, ja on osittain kasvanut umpeen ja reitillä on joissakin kohdin maavyörymiä, jotka pitää kiertää ja tehdä rinneportaat, että liikkuminen reitillä on turvallista, lisäksi siellä ei ole ojanylityssiltoja ja olemassa olevat sillat on hajonneet. 

Aurinkoladulla on talviaikana ollut useita vuosia latuverkosto, jota kyläläiset ovat ylläpitäneet, mutta reitille ei ole tehty maanomistajalupaa ja reitti ei ole ollut virallinen reitti, nyt halutaan tehdä kävely ja maastopyöräreitti, viitoittaa ja merkitä reitti sekä tehdä reitin alkuun parkkipaikka, joka on ollut puute reitillä ja aiheuttaa vaaratilanteita, koska reitti on Kumisevan ja Pyhäjärven tien varrella. Reitin maa-alueen omistaa Metsähallitus, ja reitin läheisyydessä on Puolustusvoimien varikko, joten nämä asiat on otettava  huomioon reittiä tehtäessä.
Kumisevassa ei ole ollut virallista maastopyöräreittiä, nyt halutaan tehdä ja merkitä maastoon kaksi maastopyöräreittiä, toinen tulee Aurinkoladulle ja toinen tehdään Härkäahon 8,7 km:n maastopyöräreitti, ja lisäksi Kumiseva on mukana yhteisessä kylätalolta kylätalolle maastopyöräreitissä Väliojan, Koposperän ja Kuusaan kylien kansaa. Retit tehdään maa- ja metsäautoteille, merkitään ja viitoitetaan maastoon. 
Kumisevalle tulee 3 infotaulua, missä on kartta Kumisevan alueen reiteistä ja luontokohteista, lyhyt reittiselostus ja ohjeita luonnossa liikkumisesta. 
Lisäksi tulee tienvarsiopasteet, jotka ohjaavat reiteille, ja melontareitti lähtee Kumisevasta Honkaniemestä, ja sinne tulee infotaulu. 

Kuona-Välioja kylä


Väliojalle tulee Kuonan kierros 8 km, kävely/hiihtoreitti, reitin varteen tulee laavu ja ulkohuussi, reitille tulee infotaulu lähtöpaikalle Väliojan koululle, viitoitus- ja ojien ja jokien ylityssillat, reitistä 6 km matkalta tasataan maastoa ja reitille tulee varoitusmerkit tienylityksistä. Kävely/hiihtoreitti on uusi reitti ja se tehdään pääosin sähkölinjalle ja entiselle tienpohjalle. Kuonan Kuntopolku 2,7 km, kuntopolku on olemassa oleva reitti ja Väliojan tieltä tehdään kuntopolulle uusi reittiosa. Kuntopolulle laitetaan vain viitoitus ja infotaulu. Väliojalle tulee myös maastopyöräreitti Mutkan kierros 9,7 km, reitti tulee suurimmalta osin metsäautotielle, osa reitistä kulkee joen vartta, joten siellä yksi kosteikko täytetään,  reitti on osittain yhteinen Kumisevan kylän kanssa. Kuonan kuntopolulle tulee infotaulu ja viitoitus. Kuona-Välioja on mukana yhteisessä kylätalolta kylätalolle maastopyöräreitillä Kumisevan, Koposperän ja Kuusaan kanssa.  Lisäksi Väliojalle tulee tienvarsiopasteet, jotka ohjaavat virkistysalueelle.  
Kuona-Väliojalle tulee 2 infotaulua, joihin tulee kartta alueen reiteistä ja luontokohteista, lyhyt reittiselostukset ja ohjeita luonnossa liikkumisesta. 

Kuusaa-Jokelan kylä

Kuusaalle tulee Hullunpolku, 5,8-8 km,  johon reitti tehdään niin, että se on polkujuoksureitti, reitille tulee infotaulu, viitoitus, ojan ylityssillat, pitkospuita, reitiltä tehdään pistoreitti Hirsinevan Kaarlon kierros 1,3 km aarnimetsäalueelle, johon tulee ojan ylitys siltoja, havaintotaulu, ja toinen pistoreitti tulee Tervaniementien suuntaan 2,2 km,   johon tulee viitoitus. 
Kaikki reitit ovat uusia, osa Hullun polusta kulkee metsäautotiellä, mutta osassa reitistä joudutaan tekemään pitkospuita, laittamaan kuorikatetta ja raivaamaan reitti maastoon sekä tekemään ojanylityssiltoja. 

Esteetön kohde tulee Eurolan piha-alueella olevaan laavulle, siihen tehdään vain hiukan maastotöitä, että olemassa oleva laavu saadaan esteettömäksi.  Kuusaalle rakennetaan Nuijunjärven kosteikkoalueen läheisyyteen lintutorni (Hanhenpesän lintutorni), ulkohuussi, ja parannetaan lintutornille menevä tie ja tehdään parkkipaikka, lintutorni on uusi investointi.  Lisäksi lintutornille parkkipaikalle tulee infotaulu ja viitoitus. Ouluntien varteen tulee palveluopastekyltit lintutornille ja Kylätalo Eurolaan. 
Kuusaalle tulee kaksi infotaulua, kylätalo Eurolan piha-alueelle ja Hanhenpesän lintutornille parkkipaikalle, tauluihin tulee kartta alueen reiteistä ja luontokohteista, reittiselostukset reiteistä ja ohjeita luonnossa liikkumisesta. 

Siiponkosken kylä/Haaga-Tiitto kylä

Saarenkierros 1,2 km,  joka on vanha reitti, ja siihen korjataan havaintotaulut. Maariansaaren reitti, on vanha reitti ja sinne lisätään kuorikatetta, ja korjataan viitoitusta. Uutena reittinä tulee Virtain reitti 2 km,  josta osa kulkee nykyisellä pyörätiellä ja osa tehdään uutena reittinä maastoon, jota tarvitsee raivata, Reitille tulee viitoitus, joen ylityssiltoja,  ja sen varteen tulee esteetön kohde/reitti, johon tulee kota, ulkohuussi, puu/roskakatos, ongintalaituri.  Lisäksi Tiitonrannan puolelle tulee tienvarsiopasteet sekä parkkipaikka. Lisäksi melontareitti kulkee Siiponkosken kautta, ja rantautumispaikalle tulee infotaulu. Lisäksi pieniä korjauksia tehdään entisille reiteille, korjataan viitoituksia ja tuodaan kuorikatetta. Reitin varrelle tehdään yksi pöytäryhmä. Haaga-Tiitto kyläyhdistys osallistuu Siiponkosken kylän Virtain reitin ja esteettömän kohteen rakentamiseen. Tiitonrannan puolelle tulee tienvarsiopasteet, jotka ohjaavat alueelle.  Siiponkoskelle tulee infotaulu, johon tulee kartta alueen reiteistä, reittiselostukset ja ohjeita luonnossa liikkumisesta. 

Sauvi-Somero reitti 8 km

Reitti on valmis reitti, sinne hankkeella lisätään vain informaatiotaulut ja viitoitusta parannetaan.
Melontareitti 14 km, Honkaniemi-Oksavan uimaranta. Honkaniemeen, Haapajärven keskustan alueelle ja Oksavan uimarannalle  tulee infotaulua rantautumispaikoille. 

Maastopyöräreitti kylätalolta kylätalolle


Kylätalolta kylätalolle maastopyöräreitillä yhdistetään Kumisevan-Väliojan ja Koposperän maastopyöräreitit ja tehdään lisäreitti Koposperältä Kuusaalle, reitin kokonaispituus yhteen suuntaan on 39 km. Reitti kulkee pääasiassa pelto-, metsäauto- ja maanteitä pitkin, reitti viitoitetaan ja merkitään maastoon. 

 

Hankkeen toteutus

Hankkeelle palkataan projektipäällikkö ajalle 1.4.2020-31.12.2021, hänen työsuhteensa on 1.4.-30.9.2020 ja 1.4.-30.9.2021 kokonaistyöajasta 80 %:a ja 1.10.2020-31.3.2021 kokonaistyöajasta 50 %:a. Haapajärven kaupunki hallinnoi kylien puolesta hanketta. Projektipäällikkö hoitaa hankkeen hallintoasiat, asiakirjahallinnon, raportoinnin, tiedottamisen, maksatushakemusten tekemisen, kilpailutuksen ja hintavertailut, tarvikkeiden ja palveluiden tilaamisen, budjettiseurannan ja toteuttaa kyläyhdistysten kanssa yhteistyössä reitit tutuksi tapahtumaketjun. Kyläyhdistykset rakentavat ulkoilureitit/luontokohteet talkootyönä, kaikista materiaalihankinnoista vastaa projektipäällikkö kyläyhdistyksen ja muiden asiantuntijoiden ohjeiden ja ennakkosuunnitelman mukaisesti. Kyläyhdistykset vastaavat reittien rakentamisesta, talkootyökirjanpidosta, talkoolaisten hankinnasta ja hankkeen etenemistä suunnitelman mukaisesti sekä hoitaa yhteydenpito maanomistajiin kanssa.  Hankkeen alussa tehdään jokaisen kylän kanssa aikataulusuunnitelma rakentamisen toteuttamisesta. 

 

Hankkeen yhteys maaseudun kehittämisohjelmaan

Yhteys Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan: hankkeella lisätään maaseudun elinvoimaa ja elämänlaatua vahvistamalla paikallista omaehtoista toimintaa. Hankkeella rakennetaan ja kehitetään Haapajärven kylille ulkoilureittejä,  mitkä lisäävät kylien asukkaiden viihtyisyyttä, harrastus- ja virkistystoimintaa ja
yrittäjien ohjelmapalvelutoimintaa ja samalla luovat hyvinvointia ja työmahdollisuuksia kylille.
Yhteys Keskipiste Leaderin strategiaan: Paikallisyhteisöt ja lähidemokratia, Sosiaalinen pääoma, lisätään alueen asukkaiden
hyvinvointia ja viihtyisyyttä monipuolisten reitistö- ja virkistysaluehankkeiden avulla. Tuetaan kulttuurin ja paikallisen tapahtumatuotannon kehittämistä.

Retkeilevä Haapajärvin hankkeella rakennetaan ja kehitetään Haapajärven alueella seitsemälle kylälle ulkoilureittejä ja kohteita. Harrastus- ja virkistysmahdollisuuksien lisääntymisen lisäksi hanke kehittää ja vahvistaa kylien välistä yhteistoimintaa ja yhdessä tekemisen kulttuuria sekä lisää eritysiryhmien mahdollisuuksia käyttää luontokohteita virkistys-, harrastus- ja kuntoutustoiminnassa.

Aikaisempien hankkeilla tehtyjä luontokohteita hyödynnetään, osa reiteistä on rakennettu aiemmin rakennettujen kota/laavu/tulipaikkojen kautta, sekä aiemmin rakennettujen tiedottaminen lisääntyy tällä hankkeella. Tätä hanketta edeltävällä Retkeilevä Haapajärvi esiselvityshankkeella on kartoitettu kaikki ulkoilureitit/luontokohteet sekä tehty suunnitelmat ulkoilureittien rakentamisesta, korjaamisesta ja kehittämisestä.

 

Hyväksytty kustannusarvio

Kehittämishanke

Kustannusarvio  
Henkilöstökulut 59 875,20 €
Ostopalvelut 13 850,00 €
Muut kulut 15 000,00 €
Vuokrakulut 1 000,00 €
Flatrate (hallintokulut) 14 370,05 €
Yhteensä 104 095,25 €
   
Rahoitus  
Hanketuki 80 % 83 276,20 €
Oma raha 20 % 20 819,05 €
* kyläyhdistyksen omarahoitus  
Yhteensä 104 095,25 €

 

Investointihanke

Kustannusarvio  
Materiaalikulut 96 741,25 €
Talkootyöt 47 403,75 €
Yhteensä 144 145,00 €
   
Rahoitus  
Hankerahoitus 65 % 93 694,25 €
Yksityisraha (talkoot) 35 % 50 450,75 €
* Talkoina 47 403,75 €
* Kyläyhdistysten rahoitus 3 047,00 €
Yhteensä 144 145,00 €

 

Hankkeelle on valittu ohjausryhmä, johon kuuluvat Haapajärven kaupunki/Unto Vesamäki ja Vesa Savolainen, Yrityspalvelut Hannu Vuorela, Kyläneuvosto Heikki Niemelä, Keskipiste Leaderin edustaja, ja sihteerinä toimii projektipäällikkö Teija Nurmenniemi. 

 

 

JATKOHANKETTA ON EDELTÄNYT ALLA OLEVA ESISELVITYS HANKE. 

 

Retkeilevä Haapajärvi esiselvityshanke

Hankeaika: 1.2.-31.8.2019, 

Toteutusaika: 18.2.-31.8.2019

Hanke on esiselvityshanke, jolla tehdään laaja selvitys Haapajärven alueen ulkoilu- ja luontokohteista. Hankkeella selvitetään
mitä kohteita on jo olemassa ja mitä uusia kohteita halutaan tehdä sekä mitä kehittämistoimia tarvitaan entisten kohteiden
kehittämiseksi, käytön lisäämiseksi ja uusien kohteiden tekemiseksi. Hankkeen yksi osa alue on selvittää mahdollisuutta
rakentaa erityisryhmille esteettömiä ulkoilureittejä/luontokohteita.

Hakijana ja hankkeen hallinnoijana toimii Haapajärven kaupunki kylien puolesta.


Mukana olevat kyläyhdistykset (Jokuset kyläyhdistys ry, Kumisevan Kaiku osuuskunta, Kopolan kyläyhdistys ry, Autioranta-
Oksavan kyläyhdistys ry, Kuona-Väliojan kyläyhdistys ry, Siiponkosken kyläyhdistys ry) toteuttavat käytönnössä
hankesuunnitelmassa mainitut toiminnat yhdessä projektipäällikön ja asiantuntijoiden kanssa sekä kattavat
yksityisrahaosuuden kokonaisuudessaan talkootyönä ja saman suuruisina rahallisina kylä kohtaisina osuuksina.

Hankkeen tarve ja tausta

Hankkeella tehdään laaja selvitys Haapajärven alueen ulkoilu- ja luontokohteista. Hankkeella selvitetään mitä kohteita on jo
olemassa ja mitä uusia kohteita halutaan tehdä sekä mitä kehittämistoimia tarvitaan entisten kohteiden kehittämiseksi, käytön
lisäämiseksi ja uusien kohteiden tekemiseksi.


Haapajärvellä on vuosien ajan keskusteltu kyläyhdistys- ja matkailualan toimijoiden kesken siitä, että kylillä ja keskustan
läheisyydessä on jo rakennettuja ulkoilu- ja luontoliikuntakohteita, joita on vaikea löytää. Reiteistä ja muista kohteista ei ole
olemassa selkeitä karttoja, eikä internetistä löydetä tietoja eli paikalle löytää vain, jos tuntee jonkun, joka asiasta tietää.
Myöskään kohteiden käyttömahdollisuuksista ei tiedetä, onko esim. laavut, tulentekopaikat yleisessä vapaassa käytössä.
Kylillä on paljon potentiaalisia luonto- ja historiallisia kohteita, jotka kehittämis- ja rakentamistoimilla toisivat lisää harrastus-,
liikunta-, ja virkistysmahdollisuuksia alueen asukkaille ja matkailuelinkeinon harjoittajille oheispalveluita. Lisäksi eritysryhmiltä
on tullut toive, että Haapajärvelle saataisiin esteettömiä luontokohteita, joita erityisryhmät voisivat käyttää liikunta- ja
virkistystoiminnassaan.


Aloite ulkoilu- ja luontokohteiden kehittämisestä on tullut kyläyhdistyksiltä, ja on toivottu, että Haapajärven kaupunki   hallinnoisi hanketta kyläyhdistysten puolesta, koska hankkeessa on mukana useita kyliä ja muuten hankkeen eteenpäin vieminen ei onnistu. Esiselvityshanke nähdään tarpeellisena, koska kootaan useamman kylän asioita yhteen, ja yhdenkään kylän henkilöstö- ja taloudelliset resurssit eivät riitä tekemään yhtä kokonaisuutta, vain tarvitaan ylimääräisiä henkilöstö ja taloudellisia resursseja tekemään ulkoilureittien ja luontokohteiden suunnittelu- ja selvitystyö. Kylien yhteisellä hankkeella on suunnittelu- ja selvitysvaiheessa on jo huomattavat synergia edut, verraten siihen, että jokainen kylä tekisi omat suunnitelmat. Yhteisen hankkeen etuina voidaan nähdä, että saadaan tiivistettyä yhteistyötä kylien kesken, voidaan käyttää asiantuntijoita sekä ottaa toimivia malleja toisista kylistä ja kehittää koko kunnan sisälle laadultaan yhtenäinen ulkoilureitti ja luontokohde verkosto huomioiden jokaisen kylän erityispiirteet. Lisäksi selvitystyön tuloksena tehtävät kehittämis- ja investointihankesuunnitelmissa yhteisellä hankkeella on vielä suuremmat edut mm. tarvikehankinnoissa, henkilöstön palkkaamisessa, kartastojen tekemisessä, yleensäkin koko Haapajärven alueen kylien kehittämisessä ja yhteistyön lisäämisessä.

Hankkeen tavoitteet

Esiselvityshankkeella tehdään selvitystyö Haapajärven alueen ulkoilu- ja luontokohteista. Selvitystyön tarkoitus on selvittää jo
olemassa olevien ulkoilu- ja luontokohteiden kehittämis- ja investointitarpeet. Uusien ulkoilu- ja luontokohteiden osalta tehdään
selvitystyö, mitkä kohteet ovat potentiaalisesti mahdollista toteuttaa ja sen jälkeen tehdään suunnitelmat kohteista.
Selvitystyön jälkeen tehdään kehittämis- ja investointihankesuunnitelmat kustannusarvioineen.

Esiselvityshankkeen lopullinen tavoite:
Selvitystyö Haapajärven alueen ulkoilu- ja luontokohteista, jonka pohjalta tehdään kehittämis- ja investointihankkeet, jolla
kehitetään ja rakennetaan Haapajärven alueen ulkoilu- ja luontokohteita niin, että alueelle saadaan monipuolinen toimiva ja
jokaisen helposti löydettävä ulkoilu- ja luontokohdeverkosto, jossa on huomioitu myös eritysryhmät (esteettömyys).

Yleistoimenpiteet

* tehdään jokaisen hankkeessa mukana olevan kyläyhdistyksen kanssa tarkka selvitystyö oman alueen ulkoilu- ja
luontokohteesta
* selvitystyön jälkeen tehdään suunnitelmat reiteiltä- ja kohteista ja selvitetään maanomistajaolosuhteet ja todetaan onko
reittejä/kohteita mahdollista rakentaa/tehdä suunnitelman mukaisesti
* käydään reitistöt/kohteet maastossa läpi ja suunnitellaan tarvittavat rakenteet
* selvitetään realiteetit mobiilisovellutuksen käytöstä ja kustannuksista sekä karttojen tarpeellisuudesta
* selvitetään Haapajärven alueen kaikki ulkoilureitit/luontokohteet ja tehdään yhteissuunnitelma reittien/luontokohteiden
käyttösäännöstön tekemisestä.
* kehittämishanketta varten selvitetään ulkoilu- ja luontokohteiden markkinointitarve sekä alueen toimijoiden halukkuus
järjestää ulkoilu- ja luontokohteet tutuksi tapahtumia.
* investointihanketta varten selvitetään kaikki ulkoilu- ja luontokohteisiin tarvittavat investointitarpeet ja tehdään tarkka
investointisuunnitelma selvityksen pohjalta kustannusarvioineen.
* lopuksi tehdään Kehittämis- ja investointihankehakemukset.

 

Kyläkohtaiset toimenpiteet (lista tehty alkuhaastattelujen perusteella)


Kumisevan kylä
Kylällä ei ole tehtyjä suunnitelmia ulkoilu/luontokohteista, vain Kumisevan kylän osalta suunnitelmat tehdään
esiselvityshankkeella. Alueella on runsaasti kiinnostavia kohteita, mutta hankkeella pitää selvittää mitkä esille tulleista ideoista
on toteuttamiskelpoisia.
* alueella on ollut luontopolku n. 4 km, joka on pusikoitunut
* Lohijoki, jossa on alkuperäinen uhanalainen jokitaimen kanta
* Mammutin syöksyhammas on löytynyt Kumisevasta, nykyisin se on Helsingin luonnontieteellisessä museossa
* Lehtomainen kangasmetsä
* 3 koskea (Tynnyrikoski, Pitkäkoski ja Onnelankoski) koskilla on aikanaan ollut uittorännit
* Mahdollisuus melontareitin tekemiseen
* Uimarannan kunnostus ja saunan rakentaminen
* Rautatien pätkä, joka rakennettu 1950-luvulla sorakuljetuksia varten, voisi hyödyntää jotenkin ohjelmapalveluna


Siiponkosken kylä
Siiponkoskella on valmiita reittejä ja lintutorni. Esiselvityshankkeen toimina tarvitaan entisten reittien osalta selvitys korjaus- ja
ehostustoimia. Lisäksi Siiponkoskelle halutaan rakentaa uusia esteettömiä luontokohteita/reittejä ja melonta- ja pyöräreittejä.

Kuusaa-Jokelan kylä
Kuusaa-Jokelan kylällä Kehittyvä Kuusaa -kehittämishankkeella on selvitetty lintukohteet ja kävely/hiihtoreitit.
Esiselvityshankkeen toimina Kuusaa-Jokelan kylässä tehtäisiin luontokohteiden/reittien osalta investointisuunnitelmat.

Oksava/Autiorannan kylä/Metsästysseura (Kuuhingon alue)
Kylällä ei ole vielä tarkempia suunnitelmia, joten esiselvityshankkeella tehdään selvitystyö alusta alkaen. Kuuhingon alueella
on hyvät mahdollisuudet tehdä ulkoilu/luontokohde, alueelle on rakennettu Kuuhinkomaja, joka voisi toimia alueella tukikohtana
ja sieltä maastollisesti olisi hyvät mahdollisuudet tehdä reittejä ja lisäksi Autiorannan pururadalta lähtee jo olemassa oleva
reittipohja, joka pitäisi kunnostaa. Lisäksi selvitetään mahdollisia reittejä Settijoen rantaan Oksavan alueella.

Kopolan kylä
Kopolan kylästä tiedetään, että siellä on Haapajärven korkein kohta ja tämän merkitsemistä selvitetään esiselvityshankkeessa.
Settijärvi on hieno paikka ja sen hyödyntämistä tutkitaan hankkeessa, josko järvelle voisi päästä helpommin Koposperän
koululta päin ja voisiko järven ympäri saada patikka/pyöräilyreitin. Laavu ja tulipaikkoja olisi myös hyvä saada tukemaan
retkeilyä. Kaarlonmäellä voisi olla hyvä paikka laavulle.


Kuona-Väliojan kylä
Kylän alustavan suunnitelman mukaan halutaan tehdä kylän ympärille reitti, missä voi patikoida ja maastopyöräillä ja talvella
hiihtää, alustavan suunnitelman mukaan reitti lähtisi Väliojan koululta, ja olisi ympyräreitti sekä tehtäisiin pistoreitti Noukkouden
koululle, jossa on talvella valaistut ladut, osa reitistä tehtäisiin esteettömäksi, ja reitille rakennetaisiin mahdollisesti laavuja ja
tulipaikkoja. Lisäksi haluttaisiin kunnostaa vanhaa maantietä, johon saataisiin turvallinen pyöräily ja kävelyreitti.


Someron ulkoilualue
Alueelle tarvitaan tarkempia opasteita ja ohjeita.

Hankkeen toteutustapa

Hanketta hallinnoi kylien puolesta Haapajärven kaupunki.

Hankkeelle palkataan projektipäällikkö ajalle 1.2.-31.8.2019, sekä käytetään asiantuntijoita mm. Maaselän Latu ry,
 

Hankkeen kustannusarvio

Palkat 17740,80 €
Ostopalvelut 2500,00 €
Laskennalliset yleiskustannukset 24 % 4257,79 €
Vastikkeeton työ 1500,00 €
   
Kustannukset yhteensä 25998,59 €

 

Hankerahoitus

Haettava tuki/avustus 20798,87 €
Julkinen tuki 20798,87 €
Yksityinen vastikkeeton työ 1500,00 €
Yksityinen rahoitus 5199,72 €
Rahoitus yhteensä 25998,59 €
Kokonaisrahoitus 25998,59 €

 

 

 

 

 

 

Haapajärven kaupunki

Retkeilevä Haapajärvi kehittämis- ja investointihanke

Projektipäällikkö Teija Nurmenniemi

p. 040 1456229

teija.nurmenniemi@haapajarvi.fi

Retkeilyreitit