Asiakirjajulkisuuskuvaus

Mitä tietoja voin pyytää kunnalta?

Jokaisella on oikeus saada tietoa viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen (621/1999, 8§). Pääosin Haapajärven kaupungin asiakirjat ovat julkisia. Asiakirjat voivat kuitenkin sisältää myös salassa pidettävää tietoa. Salassapidolle on aina jokin julkisuuslaista tai muusta laista tuleva peruste. Asianosaisella on lisäksi oikeus saada tietoa itseään koskevista asioista.

Tämä on julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 28 §:n mukainen asiakirjajulkisuuskuvaus, jonka tarkoituksena on helpottaa Haapajärven kaupungille tehtävien tietopyyntöjen tekemisessä.

Tietopyynnön toimittaminen

Haapajärven kaupungille osoitetun tietopyynnön voi toimittaa kirjaamoon. Kirjaamo rekisteröi tietopyynnön ja toimittaa sen käsittelyyn viivytyksettä oikealle taholle. Tarvittaessa autamme yksilöimään asiakirjan, josta tieto tarvitaan. Jos kirjaamo vastaanottaa tietopyynnön, joka kuuluu toisen viranomaisen toimialaan, se siirretään kyseisessä asiassa toimivaltaiselle viranomaiselle hallintolain (434/2003) 21 §:n nojalla.

Kirjaamon yhteystiedot:
Sähköposti: haapajarvi@haapajarvi.fi
Puhelin: 044 4456 115
Postiosoite: Haapajärven kaupunki, Kirjaamo, Kirkkokatu 2, 85800 Haapajärvi

Asiarekisteri

Haapajärven kaupunki ylläpitää asiarekisteriä vireille pannuista asioista ja niiden käsittelyvaiheista ja niihin liittyvistä asiakirjoista. Tietoa voi hakea esim. asian tai asiakirjan otsikolla, hankkeen tai työryhmän nimellä, asiakirjan lähettäjän tai laatijan nimellä sekä erilaisilla päivämäärätiedoilla, esim. asian vireilletulo- tai asiakirjan laatimispäivällä. Tarkempaa tietoa asiarekisteristä saa kirjaamosta.

Tietoaineistot

Haapajärven kaupungilla on hallussaan tietoaineistoja ja asiakirjoja liittyen seuraaviin vastuualueisiin:

 • Hallintopalvelut
   
  • Yleishallinnossa käsitellään kokousasiakirjoja, hallinnon järjestämiseen ja kehittämiseen liittyviä tietoja.
  • Henkilöstöhallinnossa käsitellään työntekijöitä ja palvelussuhdetta koskevia tietoja ja henkilöstötilastoja sekä luottamushenkilöiden palkkioita.
  • Tietohallintopalveluissa käsitellään kaupungin tietoturvaa, digitalisointia ja sähköisiä palveluita koskevia tietoja.
  • Taloushallinnossa käsitellään kaupungin talouteen, verotukseen ja investointeihin liittyviä tietoja.
    
 • Sivistyspalvelut
   
  • Varhaiskasvatuksessa käsitellään lapsi- ja perheasioihin liittyviä tietoja ja suunnitelmia.
  • Perusopetuksessa ja lukiossa käsitellään opettaja-, opetus-, oppilas- ja opiskelijatietoja, kuten rekisteritietoja, todistuksia, opiskeluun liittyvät päätöksiä, valintoja, tilastoja ja raportteja.
  • Vapaa-ajan koulutuksessa ja vapaa-aikapalveluissa käsitellään kansalaisopiston, kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja kirjastopalveluiden järjestämiseen tietoja ja järjestöjen sekä yhdistysten avustuksia sekä tilastoja ja raportteja
 • Tekniset palvelut

  • Kaavoitus- ja mittauspalvelut käyttävät yleiskaavaan, osayleiskaavaan ja asemakaavaan, kartta- ja johtotietoihin sekä maaomaisuuden hallintaan liittyviä tietoja. Lisäksi tietoja käytetään kiinteistökauppatietojen hallintaan ja tallentamiseen sekä kaavoittajan lausunnon valmisteluun poikkeuslupa- ja suunnittelutarveratkaisuhakemusten yhteydessä.
  • Tilapalveluissa käsitellään kaupungin omien toimitilojen kiinteistönhoitoon, kunnossapitoon, rakentamiseen, vuokraamiseen sekä tilahallintaan liittyvien tehtävien hoitamiseen tarvittavia tietoja.
  • Ateria- ja puhtauspalvelut käyttävät kaupungin järjestämien ruoka- ja siivouspalvelujen tuottamiseen tarvittavia tietoja.
  • Yhdyskuntatekniikassa käsitellään katujen, yksityisteiden ja yleisten alueiden, hulevesiviemäriverkoston, pienvenesatamien, sekä liikuntapaikkojen rakentamiseen, kunnossa- ja ylläpitoon liittyvien tehtävien hoitamiseen tarvittavia tietoja.

Kaikki pöytäkirjat ja asialistat löytyvät Kaupunki ja hallinto -valikosta Pöytäkirjat ja esityslistat -osiossa.

Kuulutukset näytetään Haapajärven kaupungin etusivulla välilehdellä Kuulutukset.

Henkilötietojen käsittelystä on tietoa Haapajärven kaupungin verkkosivulla Tietosuoja-osiossa.