Tietosuoja

EU:n tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös kaupungin toiminnassa. Haapajärven kaupungin tuottamissa palveluissa henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi.

Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Keskeistä tietosuoja-asetuksessa on muun muassa

  • henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden painottaminen,
  • kerättävien henkilötietojen minimointi ja niiden virheettömyys sekä
  • avoimen informoinnin lisääminen.

Yksityishenkilöille eli rekisteröidyille uudistus näkyy esimerkiksi uusina oikeuksina. Rekisteröidyillä on aiempaa enemmän ja parempia oikeuksia, joiden avulla he voivat ymmärtää ja seurata, miten heidän tietojaan käsitellään ja käytetään eri tarkoituksiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kuntalainen voi halutessaan kysyä, mitä tietoja hänestä löytyy kaupungin rekistereistä.

Mahdolliset henkilötietopyynnöt voi toimittaa osoitteeseen haapajarvi@haapajarvi.fi tai Haapajärven kaupunki / Kirjaamo, Kirkkokatu 2, PL 4, 85800 Haapajärvi

Tietosuojavastaavana toimii:
Hallintosihteeri Hille-Mari Tenhovuori
P. 044 4456 115
etunimi.sukunimi@haapajarvi.fi