Perusopetuksen oppilashuolto
Haapajärvellä oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Peruopetuksessa opetus, kouluruokailu, oppikirjat ja muu oppimateriaali ovat oppilaille maksuttomia, samoin koulukuraattorin ja -psykologin palvelut. Koulukuljetukset ovat maksuttomia tietyin edellytyksin (mm. oppilaan ikä ja koulumatkan pituus sekä terveydelliset seikat). Kouluterveydenhuollosta vastaavat kouluterveydenhoitajat ja koululääkäri. Hammashoidosta vastaavat hammaslääkärit ja hammashoitajat.

Uuden oppilashuoltolain mukaisesti kouluilla toteutetaan yhteisöllistä ja yksilöllistä oppilashuoltoa. Yhteisöllisen oppilashuollon tavoitteena on edistää koulujen hyvinvointia ja turvallisuutta. K.J. Ståhlbergin koululla ja Haapajärven yläasteella toimii säännöllisesti oppilashuoltoryhmä ja kyläkouluilla tarvittaessa. Oppilashuoltoryhmän muodostaa tilanteen mukaan rehtori/koulunjohtaja, erityisopettaja, oppilasta opettava opettaja, kouluterveydenhoitaja, opinto-ohjaaja, koulukuraattori ja -psykologi sekä tarpeen mukaan muita erityistyöntekijöitä. Oppilashuoltoryhmän jäsenet toimivat tiiviissä yhteistyössä vanhempien kanssa.

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.


Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.