Koulukuljetus
Haapajärven kaupunki myöntää koulukuljetuksen seuraavasti:
• Perusopetuksen oppilaiden koulukuljetus on ilmainen, mikäli koulumatka on yli 5 km
• Esioppilaiden ja 1. – 2. luokan oppilaiden maksuttomaan kuljetukseen oikeuttava matka on 3 km (erillinen hakemus, kun matka on alle 5 km)
• 3. – 6. luokan oppilaiden koulukuljetuksen omavastuu on 5 euroa/päivä tai 3 euroa/matka, mikäli koulumatka on 3-5 km, sisarosuusalennus 50% (erillinen hakemus)
• Lukiolaisten kuljetuksia kaupunki ei avusta

Erillisestä hakemuksesta kuljetus voidaan järjestää lyhyemmältä matkalta sellaisille oppilaille, joiden koulumatka on vaarallinen, oppilaalle liian vaikea tai rasittava. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa lääkärin tms. lausunto matkan vaikeudesta tai rasittavuudesta. Koulutoimisto hankkii lausunnot matkan vaarallisuudesta poliisiviranomaiselta.

Toimi näin

Esiopetuskuljetus myönnetään ilman erillistä päätöstä kilometrirajojen täyttyessä. Kilometrirajojen alittuessa koulumatkaetuutta haetaan koulukuljetushakemuksella sivistysjohtajalta. Hakemuksen perusteena voi olla koulumatkan vaarallisuus, petovaara, terveydelliset syyt tai asiantuntijan lausunto. Koulukuljetusta haetaan tulostettavalla verkkolomakkeella.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka
  • on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai
  • muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.


Oppivelvollisuuttaan suorittavilla toisen asteen opiskelijoilla on oikeus maksuttomiin koulumatkoihin, jos

  • koulumatka on vähintään seitsemän kilometriä yhteen suuntaan ja
  • koulumatkaan käytetään joukkoliikennettä.
Jos joukkoliikennettä ei ole mahdollista käyttää, tulee opiskelijan itse järjestää kulkeminen oppilaitokseen ja hänelle maksetaan siitä rahallinen korvaus.

Puhelinnumerot
+358 444456246

Puhelinnumerot
+358 444456247