Murronniitty-Savineva -alueen vesiensuojeluhanke

Haapajärven kaupunki on toteuttanut myös Murronniitty-Savineva -alueen vesiensuojeluhankkeen, jossa rakennettiin mm. tulvatasanne ja tulvavesien kampakosteikko, kaksi pohjapatoa, laskeutusallas valuma-alueelle ja laskeutusallas putkipadolla. Hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala ry. Toimenpiteillä rajoitetaan Tujunojan ala-alaosan, Perätalon ja Savimäenpuhdon valuma-alueiden kiintoainekuormitusta.

savineva