Siirry sisältöön

Rehtorin tervehdys huoltajille

Lukiovuosina nuori elää murrosiän päättymisen ja aikuisen elämän välimaastossa. Keskimäärin kolmen lukiovuoden aikana nuoressa tapahtuu merkittävä muutos - noiden vuosien aikana hän kasvaa hiljalleen kohti aikuisen elämän vastuita.
Sanotaan, että vanhemmat ja opettajat ovat olemassa, jotta lapsi voisi kasvaa heistä irti. On tärkeää, että kodin että koulun yhteistyö onnistuu mahdollisimman hyvin, jotta voimme tukea nuorta tässä siirtymävaiheessa.
Lukio-opinnot vaativat nuorelta paljon, mutta eivät ole mahdoton tehtävä. Opinnot vaativat keskittymiskykyä ja ahkeruutta. Tärkeintä olisi, että nuori löytäisi itselleen sopivan työskentelyrytmin, joka tuottaa tuloksia ja opinnot etenevät. Lukiolaisillekin on tärkeä vielä muistuttaa perusasioden sujumisesta: opiskelun ja vapaa-ajan yhteensovittamisesta sekä ravinnon ja riittävän unen tärkeydestä.
Koulu pyrkii huolehtimaan, että asioista tiedottaminen olisi mahdollisimman sujuvaa. Kotisivuilla on perustietoja lukio-opinnoista. Henkilökohtaisempi tiedonvälityskanava on koulun WILMA. WILMAn kautta voimme olla yhteydessä kätevästi tarvittaessa nopeasti ja koulun arkea koskevat tiedotteet tulevat näkymiin myös Wilmaan. Vanhempien WILMA-tunnukset ovat voimassa siihen saakka, kun nuori täyttää 18 vuotta. Täysi-ikäiset opiskelijat voivat antaa huoltajilleen oikeudet WILMA-tunnuksiin ilmoittamalla asiasta koulun kansliassa.

Mikäli joku asia huolettaa sinua vanhempana, älä epäröi olla yhteydessä koulun rehtoriin, opinto-ohjaajaan, opiskelijan ryhmänohjaajaan tai aineenopettajiin.

Kotisivuilta löydät myös kouluterveydenhoitajan, kuraattorin ja psykologin yhteystiedot.


Yhteistyöterveisin,
rehtori Merja Eilola
p: 044 4456247

Opintojen seuraaminen

Lukiolaisen tulee suorittaa vähintään 75 kurssia eri oppiaineista. Näistä 75 kurssista osa on pakollisia, osa syventäviä ja osa kursseista on mahdollista ottaa ns. soveltavista kursseista. Soveltaviksi kursseiksi hyväksytään lukioaikana suoritettuja koulun ulkopuolisia opintoja, mikäli vaadittavat tavoitteet täyttyvät.
Opintojen sujuvan etenemisen varmistamiseksi kursseja tulisi kertyä ensimmäisenä vuonna n. 28-32, toisena vuonna n. 28-32 ja loput n. 15 kurssia kolmantena vuonna. Käytännössä joku opiskelija opiskelee vain vaaditut 75 kurssia, joku toinen lähtee lukiosta suoritettuaan jopa 90 kurssia.

Poissaoloista

Lukiolain 25 § mukaan opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opiskelijan on oltava läsnä kursseilla ja yhtenä arvioinnin perustana on jatkuva näyttö. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa tunneilla ja poissaolojen kertyminen on hyvin haitallista lukio-opintojen kannalta. Poissaolomäärä kurssia kohden ei saisi olla enempää kuin 5 tuntia.

Sairauden takia poissa ollut oppilas antaa poissaolostaan kirjallisen selvityksen kouluun palattuaan tai poissaolo selvitetään WILMAan. Poissaoloselvitykseen tarvitaan terveydenhoitajan tai lääkärin todistus tai huoltajan selvitys/varmennus WILMAan. Sairaustapauksissa on hyvä soittaa koululle viimeistään kolmantena sairauspäivänä.

Muiden kuin sairaus poissaolojen osalta luvan antaa ryhmänohjaaja, kun on kyse 1-3 päivän poissaolosta. Yli kolmen päivän poissaoloihin on pyydettävä lupa rehtorilta. Alle 18-vuotiaan poissaolopyynnön allekirjoittaa/varmentaa WILMAn kautta oppilaan huoltaja. Yli 18-vuotiaat voivat antaa huoltajilleen oikeuden WILMA-tunnuksiin, mikäli itse haluavat.

Poissaolot vaikeuttavat opintojen etenemistä, ja tarpeettomia poissaoloja on pyrittävä välttämään. Opiskelijan, joka ei osallistu opetukseen, on otettava itse selvää poissaolon aikana tehtävistä korvaavista suorituksista. Jos opiskelija on koepäivänä sairaana, eikä voi osallistua kokeeseen, hänen tulee ilmoittaa sairastumisesta koululle ennen koetta. Tällöin hän saa oikeuden osallistua kokeeseen uusintapäivänä.